Rozliczanie kosztów rekrutacji uczestników projektów EFS perspektywy finansowej 2014-2020 w ramach kosztów bezpośrednich projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące możliwości rozliczania kosztów rekrutacji uczestników projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) perspektywy finansowej 2014-2020 w ramach kosztów bezpośrednich projektu.   Zgodnie z pkt 2 podrozdziału 8.4 ...

Prezentacje multimedialne ze szkolenia pt. Jak prawidłowo realizować dofinansowany projekt EFS?

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zamieszcza poniżej prezentacje ze szkolenia adresowanego do beneficjentów realizujących projekty Działania 6.1, 6.2, 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Poddziałania 1.1.1 i 1.2.1 POWER 2014-2020 w województwie wielkopolskim, które odbyło się 1...

Przerwa techniczna w systemie SOWA

Ministerstwo Rozwoju zawiadamia o przełączeniu SOWA do centrum hostingowego nowego Wykonawcy. Prace będą prowadzone między 8 – 10 grudnia 2017 r. (piątek – niedziela). W podanym okresie system będzie niedostępny. Przywrócenie pełnej dostępności systemu nastąpi w poniedziałek 11 grudnia 2017 r. Jednocześnie...

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (wersja 10 z dnia 1 grudnia 2017 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zaktualizowany został dokument –Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (SZOOP PO WER). Zmieniona treść dokumentu jest stosowana od 1 grudnia 2017 r. Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące kwestie: Ogólne...

Zmiana zasad oznaczania projektów współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zmianie ulegają zasady oznaczania projektów współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich. Przedmiotowa zmiana polega na dodaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej do obowiązkowego zestawienia znaków. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że barwy Rzeczpospolitej Polskiej mogą...

Materiał informacyjny dotyczący wnoszenia wkładu niepieniężnego w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia zaktualizowany Materiał informacyjny dotyczący wnoszenia wkładu niepieniężnego w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 . W stosunku do wersji z sierpnia 2016 r. dokument zaktualizowano uwzględniając ostatnią nowelizację Wytycznych w...

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - aktualizacja system

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż 16 listopada 2017 r. została udostępniona nowa wersja Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), oznaczona numerem 9.0. W ramach przedmiotowej aktualizacji wprowadzono funkcjonalności mające na celu przede wszystkim dostosowanie systemu do zmian, jakie zaszły w Kryteriach...

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż Ministerstwo Rozwoju przekazało Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 . Dokument ten został opracowany na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 (wg stanu na dzień 1 listopada 2017 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Wiadomości z dnia 02.11.2017 r. znajduje się w postaci tabelarycznej aktualna Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 . Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej...

Zmiany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące zmienionego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 5 października 2017 r. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER) oficjalnie przesłała Komisji Europejskiej zmieniony,...

Wyświetlanie 1 - 10 z 129 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10