Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

     Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej zaktualizowane wytyczne Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. ...

Aktualizacja wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

    Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej zaktualizowane wytyczne Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.     Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych zasad w zakresie monitorowania...

Wydłużenie terminu na złożenie wniosków o płatność w SL2014, których termin złożenia przypada na 13 lipca br. - dotyczy Beneficjentów Poddziałania 1.1.1 i 1.2.1 PO WER

    Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z kumulacją terminów rozliczeń projektów, a tym samym wzmożonym wykorzystaniem systemu SL2014 przez użytkowników, możliwe są przejściowe trudności z pracą w systemie wynikające z przeciążenia systemu (głównie niestandardowe wylogowywanie).  ...

Wezwanie do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wzywa do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałania 1.1.1 Wsparcie...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 (2 lipca 2018 roku)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wskazuje, iż każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikowane są dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej...

RegioStars Awards 2018 - głosuj na projekty z udziałem polskich partnerów

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż 3 lipca 2018 roku rozpoczęło się głosowanie w konkursie RegioStars 2018 na najciekawsze inicjatywy dotyczące rozwoju regionalnego w Europie. Wśród 21 najbardziej oryginalnych i innowacyjnych przedsięwzięć dofinansowanych z Funduszy Europejskich znalazły się dwa projekty...

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) przedstawiła materiał stanowiący interpretację „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na...

Roczny Plan Działania na rok 2019 dla I Osi Priorytetowej PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działając na podstawie Uchwały nr 209 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z  dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów...

Przewodnik po danych osobowych w projektach PO WER dla Wnioskodawców i Beneficjentów

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w celu lepszego zrozumienia RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy...

Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach PO WER Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż uległ  zmianie termin rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym. Zgodnie z zatwierdzonym Planem Działania na rok 2018 planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie został ustalony na grudzień 2018 r. ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 198 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10