Zmiana definicji personelu projektu i aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że 19 lipca 2017 r. znowelizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (dalej: Wytyczne ) zostały podpisane przez Ministra Rozwoju...

Centrum Projektów Europejskich zaprasza do zgłaszania dobrych praktyk EFS

W związku z uczestnictwem Polski w Międzynarodowych Sieciach Współpracy (tzw. Learning Networks, zbliżonych do tych, jakie funkcjonowały w poprzednim okresie programowania), każdy z krajów proszony jest na bieżąco o zgłaszanie i przedstawianie propozycji tzw. dobrych praktyk, czyli wypracowywanych/pozyskiwanych w ramach...

Nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż Ministerstwo Rozwoju przygotowało pakiet rozwiązań mający na celu uproszczenie procesów związanych z wykorzystaniem funduszy UE. Zmiany dotyczą ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, tzw. ustawy...

Stanowisko interpretacyjne IZ POWER 2014-2020 odnośnie stosowania trwałości operacji i rezultatu w projektach PUP

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej stanowisko Instytucji Zarządzającej PO WER 2014-2020 odnośnie stosowania trwałości operacji i rezultatu w projektach Powiatowych Urzędów Pracy (PUP). Ad. Trwałość projektu (operacji) Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego...

Stanowisko IZ PO WER w sprawie kontroli trwałości w projektach PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej stanowisko IZ PO WER w kwestii kontroli trwałości w projektach PO WER. IZ PO WER 2014-2020 przypomina, iż trwałość operacji i trwałość rezultatu projektów stanowią odrębne zagadnienia.   Trwałość projektu (operacji).  Jak zostało to przedstawione w...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 (31 lipca 2017 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl znajduje się, w postaci tabelarycznej, aktualna Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce na lata 2014-2020 . Zgodnie z prawem unijnym publikowane są dane na temat każdego przedsięwzięcia...

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (wersja 8 z dnia 26 lipca 2017)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zaktualizowany został dokument Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (SZOOP PO WER). Zmieniona treść dokumentu jest stosowana od 26 lipca 2017r. Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące kwestie: I. Opis poszczególnych...

ADU_ EFS - aplikacja służąca analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że Ministerstwo Rozwoju wprowadziło zmiany w aplikacji ADU_EFS służącej analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS. Zakres zmian dotyczy wskaźnika WLWK-056 „Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne...

Błąd związany z pracą jednocześnie na dwóch zakładkach w module obsługi wniosków o płatność w SL2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z pojawiającymi się błędami związanymi z nadpisywaniem danych w SL2014, w szczególności w Bazie personelu, zaleca się nie pracowanie jednocześnie na dwóch zakładkach tej samej przeglądarki w module obsługi wniosków o płatność SL2014. Takie działanie może generować...

Aktualizacja Instrukcji multimedialnej SL2014+ (wersja 3.0)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż udostępniona została zaktualizowana instrukcja multimedialna dla beneficjentów korzystających z SL2014. Aktualna wersja Instrukcji multimedialnej SL2014 (wersja 3.0) znajduje się w zakładce  O Programie/Pobierz poradniki i publikacje oraz do pobrania poniżej. ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 95 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10