Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.20-30-001/18 - informacja o zmianie nr 3 do Regulaminu konkursu

W związku z wprowadzonymi zmianami do Regulaminu konkursu (zmiana nr 1 i 2) oraz prośbami potencjalnych Wnioskodawców, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wydłuża termin  naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.20-30-001/18 , do dnia 28.01.2019 r. do godziny 14.00 . W tym celu...

Aktualizacja Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż 19 grudnia 2018 r. weszły w życie zaktualizowane Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. Wytyczne to horyzontalny dokument,...

Nowa wersja Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa wersja Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Wytyczne określają warunki i...

Aktualizacja Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od dnia 18 grudnia 2018 r. obowiązuje nowa wersja Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 . Zakres wsparcia Programu Wiedza Edukacja Rozwój opiera się na dwóch filarach: poprawie funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych oraz interwencji w obszarach,...

Aktualizacja Planu Ewaluacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od dnia 27 listopada 2018 r. obowiązuje zaktualizowany Plan Ewaluacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Plan ewaluacji jest dokumentem o charakterze strategicznym, mającym na celu wyznaczenie ram dla procesu ewaluacji w całym okresie realizacji...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 (stan na 31.12.2018 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wskazuje, iż każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 konkursu nr POWR.01.02.01-IP.20-30-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza potencjalnych beneficjentów/wnioskodawców na spotkanie informacyjne dot. ogłoszonego w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER 2014-2020 konkursu nr  POWR.01.02.01-IP.20-30-001/18.   Spotkanie informacyjne...

Postępowanie z danymi osobowymi dot. sytuacji gospodarstw domowych w związku z wejściem w życie tzw. Omnibus regulation

W związku z wejściem w życie tzw. Omnibus regulation , czyli pakietu zmian w rozporządzeniach unijnych upraszczających zasady finansowe Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż 2 sierpnia 2018 r. straciła moc podstawa prawna zbierania danych dot. sytuacji gospodarstw domowych uczestników projektów...

Nabór UMWW na członków komisji oceniających wnioski w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniujących oferty w...

Możliwość wykorzystania współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd pracy w Poznaniu zawiadamia, iż od września 2018 r. rozpoczęto realizację dwóch projektów umożliwiających beneficjentom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnych Programów Operacyjnych rozszerzenia projektów o komponent ponadnarodowy: Międzynarodowa współpraca się opłaca – projekt...

Wyświetlanie 1 - 10 z 237 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10