Interpretacja IZ POWER dotycząca obniżenia stawki ryczałtowej kosztów pośrednich w sytuacji gdy beneficjent lub zaangażowany przez niego personel projektu rażąco naruszył procedury związane z zarządzaniem projektem EFS

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej interpretację IZ PO WER dotyczącą obniżenia stawki ryczałtowej kosztów pośrednich w sytuacji gdy beneficjent lub zaangażowany przez niego personel projektu rażąco naruszył procedury związane z zarządzaniem projektem EFS. Na podstawie § 5 ust. 3 minimalnego zakresu umowy...

Wdrożenie nowej wersji Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) 8.0

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 10 czerwca 2017 r. wdrożyła nową wersję Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), oznaczoną numerem 8.0. W ramach przedmiotowej aktualizacji wdrożono przede wszystkim mechanizm przypisania numerów...

Dokumentowanie kosztu refundacji wynagrodzenia opiekuna stażysty ponoszonego przez podmiot przyjmujący na staż uczestników projektu Podziałania 1.2.1 PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej stanowisko IZ PO WER dotyczące dokumentowania kosztu refundacji wynagrodzenia opiekuna stażysty ponoszonego przez podmiot przyjmujący na staż uczestników projektu Podziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. Zgodnie z Wytycznymi...

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania projektów według reguły proporcjonalności w PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej, przekazany przez Ministerstwo Rozwoju, materiał informacyjny dotyczący rozliczania projektów według reguły proporcjonalności w PO WER. Dokument stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,...

Aktualizacja Uszczegółowienia Podręcznika Beneficjenta SL2014 dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (wersja 1.2)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż Ministerstwo Rozwoju zaktualizowało Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta SL2014 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Aktualna wersja Uszczegółowienia Podręcznika (wersja 1.2) znajduje się w zakładce O programie/Pobierz poradniki i publikacje oraz do pobrania...

Stanowisko IZ POWER dotyczące kosztu lunch/obiad/kolacja oraz przerwy kawowej wskazanych we Wskaźnikach Instytucji Zarządzającej PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej stanowisko interpretacyjne IZ POWER dotyczące kosztu lunch/obiad/kolacja oraz przerwy kawowej wskazanych we Wskaźnikach Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój do opracowania standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER. ...

Stanowisko IZ POWER dotyczące wątpliwości co do sposobu rozliczania wniosków o płatność, w których beneficjent wykazuje do rozliczenia wydatki w wyższej kwocie niż suma dotychczas przekazanych mu zaliczek

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia w załączniku stanowisko interpretacyjne IZ POWER dotyczące wątpliwości co do sposobu rozliczania wniosków o płatność, w których beneficjent wykazuje do rozliczenia wydatki w wyższej kwocie niż suma dotychczas przekazanych mu zaliczek. ...

FAQ - powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym

WUP w Poznaniu przypomina beneficjentom realizującym projekty współfinansowane z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, iż w arunkiem zgodnego z prawem powierzenia przetwarzania danych osobowych jest zawarcie w tym zakresie umowy z podmiotem zewnętrznym. Beneficjent jest zobowiązany,...

Aktualizacja Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż od dnia 18 maja 2017 roku obowiązuje uaktualniona wersja Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Obowiązująca wersja dokumentu znajduje się na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl w...

Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego PO WER 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza na   Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego POWER, które odbędą się 20 maja 2017r. (sobota) w godzinach od 10:30 do 12:30   Jeśli jesteś: osobą bezrobotną, nieaktywną zawodowo, osobą planującą założyć własną działalność gospodarczą, pracodawcą zainteresowanym uzyskaniem...

Wyświetlanie 1 - 10 z 81 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10