Zaktualizowana wersja ADU_EFS (2.5) - aplikacji służącej analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wprowadziło zmiany w aplikacji ADU_EFS, która służy do otrzymywania zagregowanych danych dot. wartości poszczególnych wskaźników w ramach projektu w oparciu o wyeksportowane z SL2014 dane uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS. W ramach...

Zaproszenie na szkolenie dla Beneficjentów realizujących projekty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. Jak prawidłowo realizować projekty dofinansowane w ramach PO WER 2014-2020?

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza Beneficjentów realizujących projekty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na szkolenie pt. Jak prawidłowo realizować projekty dofinansowane w ramach PO WER 2014-2020?   Szkolenie odbędzie się 20 listopada 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie ...

Niedostępność SL2014 od 02.11.2018 (od 22:00) do 05.11.2018 (do 06:00)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od piątku 02.11.2018 (od 22:00) do poniedziałku 05.11.2018 (do 06:00) SL2014 będzie niedostępny z uwagi na prace optymalizacyjne.  

Nowa wersja Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało zaktualizowane Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 . Wytyczne stanowią uszczegółowienie i operacjonalizację postanowień zawartych  w Umowie Partnerstwa oraz w rozporządzeniach i wytycznych KE...

Roczny Plan Działania na rok 2019 dla I Osi Priorytetowej PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działając na podstawie Uchwały nr 221 Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 2 października 2018 r. w sprawie  zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów konkursowych zawartych w...

Plenerowe stoisko informacyjne PO WER 2014-2020 podczas obchodów Imienin Ulicy Św. Marcin w Poznaniu w dniu 11 listopada 2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do odwiedzenia Plenerowego stoiska informacyjnego PO WER 2014-2020 podczas obchodów Imienin Ulicy Św. Marcin w Poznaniu w dniu 11 listopada 2018 r. od godz. 11:00 do godz. 17:00   Jeśli jesteś: osobą młodą w wieku od 15 do 29. roku życia , dla...

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów z Poddziałania 1.1.1 PO WER 2014-2020 w województwie wielkopolskim nr naboru POWR.01.01.01-IP.20-30-002/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP PO WER 2014-2020 wskazuje, iż lista zawartych umów w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER 2014-2020 w województwie wielkopolskim (nr naboru POWR.01.01.01-IP.20-30-002/18) znajduje się na stronie internetowej www.power.gov.pl . ...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 - 30 września 2018r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wskazuje, iż każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na...

Przywrócenie zwykłego sposobu logowania do SL2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż przywrócony został zwykły sposób logowania do SL2014.

Minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na 2019 rok

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż stosownie do zapisów Podrozdziału 3.1 pkt 9 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 , Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekazało minimalne poziomy efektywności...

Wyświetlanie 1 - 10 z 223 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10