Szczegółowe informacje na temat aktualnych rekrutacji do projektów 1.1 i 1.2 POWER w województwie wielkopolskim

Lista danych adresowych biur projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER 2014-2020 w województwie wielkopolskim

Szczegółowe informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER 2014-2020 w województwie wielkopolskim (nr naboru POWR.01.02.01-IP.20-30-001/15)