Zaproszenie na szkolenie dla Beneficjentów realizujących projekty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. Jak prawidłowo realizować projekty dofinansowane w ramach PO WER 2014-2020?