Roczny Plan Działania na rok 2019 dla I Osi Priorytetowej PO WER